...
 • >
  >
  ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกงสุล

  ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกงสุล

  การยื่นเอกสารเพื่อรับตราประทับรับรองจากกงสุล ใครว่ายาก? เพราะท่านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตัวเอง

  ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทุกแห่ง

  โดยเอกสารที่ท่านควรเตรียมก่อนยื่นที่กงสุล มีดังนี้

  1. เอกสารต้นฉบับภาษาไทยหรืออังกฤษ
  2. เอกสารคำแปลภาษาอังกฤษหรือไทย
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมเซ็นยินยอม ในกรณีที่คุณมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นเอกสารแทน

  โดยค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการรับรองเอกสารจากกงสุลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. แบบธรรมดา

  ยื่นภายในเวลา 08.00-15.00 น. โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 400 ต่อชุด (เอกสารต้นฉบับและอกสารคำแปลภาษาต่างประเทศ ชุดละ 200 บาท) ระยะเวลารับเอกสารอยู่ที่ 3-4 วัน

        2. แบบด่วน

  ยื่นภายในเวลา 08.00-15.00 น. โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 800 ต่อชุด (เอกสารต้นฉบับและอกสารคำแปลภาษาต่างประเทศ ชุดละ 400 บาท) ระยะเวลารับเอกสารอยู่ที่ 1-2 วัน

  (ได้รับเอกสารภายในวันที่ยื่นเรื่อง ในกรณีที่ท่านยื่นเอกสารก่อนเวลา 12.00 น. และจะได้รับเอกสารในช่วงบ่าย)

  แต่สำหรับผู้ที่อยู่ที่ต่างจังหวัด หรือจังหวัดของท่านไม่มีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะดีไหม หากมีคนบริการเดินเอกสารแทนคุณ เพื่อให้คุณประหยัดเวลาได้มากขึ้น

  Hub of Language ยินดีบริการเดินเอกสารครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการแปลภาษาจนถึงการส่งเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกงสุลถึงหน้าบ้านคุณ 

  ติดต่อนักแปลผู้เชียวชาญได้ที่ Line: @huboflanguage หรือโทร 086-401-6707

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.