• >
  บทความน่าสนใจ

  บทความน่าสนใจ

  ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเ...

  การยื่นเอกสารเพื่อรับตราประทับรับรองจากกงสุล ใครว่ายาก? เพราะท่านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตัวเอง ที่กร…
  ความหมายของคำว่า “แปล”

  ความหมายของคำว่า “แปล”

  1. ความหมายของการแปล พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกร…